Nordmark - 20 år efteråt.

Welcome to your Adventure Log!

Första episoden

Under våren 1021 efter det gamla rikets fall ( och på det artonde året efter konung Eriks kröning ) ledde en långvarig gränsdispyt slutligen till öppet krig då Nordmarks adelsfanor under herr Hergardsson föll in över Västmark och intog det omstridda gränsfästet Västra Ny efter en kort och förödande batalj och därigenom öppnade Västerled ända bort till Fergorok för handel på malm och timmer. De män som hade hållit fästet benämndes upprorsmän och straffades hårt för sitt tilltag. Men den man som hade varit den samlande kraften bakom Västmarksfolkets försvarsvilja, Hakon Ribe, kunde inte återfinnas bland de stupade och många var det därför som i slaget om Västra Ny blott såg inledningen till ytterligare en lång och blodig konflikt.

För att kväsa upprorsviljan och visa den fulla bredden av sin styrka så lät därför konungens män under Herr Nils Karlsson av Dreja hålla ting på slätten nedanför det fallna fästet. Tätt invid det röse där fordom Västmarks fria män hade samlats för att lösa tvister och nu förväntades svära trohet till sina nya herrar. Och kom gjorde de. Bönder, ofolk och resande i hundratal flockades till platsen för att begapa den ännu rykande ruinen, beundra sina nya herrars härsmakt, höra deras kyrkas påbud eller för att bedriva handel och förlusta sig.

En osannolik skara resande råkade varandra när de sökte sovplats på marknaden och så till synes slumpmässigt tog en osannolik serie äventyr sin början. Äventyr som i slutändan skulle komma att skaka det nyuppstigna riket i sina grundvalar. Detta är deras historia.

Comments

Pbz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.